Novinka pre ženské rehole – Internoviciát Jána Pavla II. (+fotogaléria)

V dňoch: 17. - 19. 2. 2012 sa v rehoľno - formačnom centre bratov a kňazov pallotínov v Spišskej Novej Vsi uskutočnilo v poradí už piate stretnutie noviciátov ženských rehôľ pôsobiacich na Slovensku. Nie každý deň môžeme pohromade vidieť desiatky žien, ktoré sa pripravujú na úplné odovzdanie sa Pánovi. Určite stojí za to, aby sme sa viac dozvedeli o tejto, na Slovensku výnimočnej akcii svojho druhu:

 1) Pre koho alebo akú cieľovú skupinu bola táto akcia realizovaná?

Tieto formačné stretnutia sú určené predovšetkým pre sestry novicky všetkých ženských reholí na Slovensku. Noviciát je etapa hlbšieho poznávania daru povolania, skúsenosti intenzívneho prežívania spoločenstva s Bohom a sestrami, prípravy na zasvätenie sa sľubmi. Každé stretnutie je vynikajúcou príležitosťou k vzájomnému povzbudeniu, zdieľaniu, odbornému prehĺbovaniu v oblasti zasväteného života. Novicky sa zúčastňujú spolu so sestrami formátorkami. Aj pre ne je to čas výmeny skúseností a získavania odbornosti.

2) Čo pokladáš za najdôležitejšie pri tejto akcii a aký výsledok malo toto stretnutie priniesť?

Stretnutia sú postavené na spoločne zvážených témach a tvoria spolu veľmi peknú a zaujímavú koncepciu. Ročný cyklus tvorí deväť stretnutí. Ako najdôležitejšie vnímam, aby sestry na základe týchto kvalitných podnetov, nadobudli hlboký vzťah, chuť, túžbu a lásku k osobnej formácii a rastu v dozrievaní v Kristovi, aby mohli naplniť dôveru, s ktorou si ich Boh vybral, ako znamenie pre mnohých.

3) Na čo sa mohli účastníci akcie tešiť, čo ich očakáva?

Z akej časti programu bola najlepšia ozvena? Kto bol hlavným prednášajúcim na stretnutiach? Pozývame odborníkov, prednášateľov podľa zadaných tém. Do „Základov zasväteného života“ nás uviedol páter Jozef Šupa SJ. Bohatstvo a krásu Špirituality zasvätenej ženy nám predstavila sestra ThLic. Lucie Cincialová, Th. D. z Kongregácie Milosrdných sestier III. rádu sv. Františka z Českej republiky. Inšpiráciou Svätého písma a dokumentom Verbum Dei nás odborne sprevádzal doc. ThDr. PaedDr. František Trstenský PhD. Liturgiu hodín – spiritualitu posvätenia času“, nám predstavil páter SL.D. Mgr.art. Vlastimil Dufka SJ, PhD. Okrem prednáškových blokov, obľúbenou časťou programu je práca v skupinách, ktorá vychádza z témy stretnutia. Silným vzájomným povzbudením boli svedectvá osobnej histórie povolania. Verím, že niektoré z nich sa postupne na tejto stránke objavia a budete môcť poznávať, ako originálne Boh koná, ako daruje človeku dôveru v dare povolania i poslania. Zahĺbili sme sa do biblickej teológie povolania cez analýzu povolaných v textoch Svätého písma, hľadajúc spoločné črty s našou skúsenosťou. Nechávame sa stvárňovať cez skupinové - Lectio Divina. Písali sme list zakladateľke so svojimi túžbami prináležať k spoločenstvu a plodne žiť svoje duchovné materstvo. Sobotňajší večer je zameraný na rôzne formy kreativity a súčasne relaxu. Prezradíme vám aspoň niektoré. Sanktyfest bol premenou internoviciátu na duchaplné a zábavné stretnutie svätých. Kašírovanie srdca - ako symbol špirtuality zasvätenej ženy a formácie vlastného srdca. Biblickými tancami sme sa učili modliť celou svojou bytosťou a dávať do súladu ducha, dušu i telo, tvoriť synchronizáciu spoločenstva. Je dôležité podotknúť, že základnou osnovou všetkého je spoločné prežívanie liturgie Eucharistie ako prameňa , spievaná modlitba Liturgie hodín a adorácia pred Eucharistickým Kristom. Striedajú sa tiež miesta stretnutí, a tak poznávame viaceré časti Slovenska. Najbližšie nás čaká prednáška pátra Jána Otrubu,OFMCap o sľube chudoby v Bielom potoku na Orave. Každému stretnutiu predchádza intenzívna príprava - štúdium z vopred zaslaných materiálov od prednášateľa, s úlohami a odporúčanou literatúrou. A tak, počúvať po tomto úsilí naživo a pracovať s témou spoločne, je tou chutnou „čerešničkou na torte“, na ktorú sa tešíme.

4) Kto nesie záštitu nad akciou?

Dovolím si uprednostniť blahoslaveného Jána Pavla II. , lebo jemu sa zverujeme pod bdelú ochrannú ruku. Preto máme jeho meno aj v názve – Internoviciát Jána Pavla II. Ďalej je to Konferncia vyšších predstavených ženských reholí, teologicko – špirituálna komisia pod vedením sr. Júlie Milčovej CJ. Samotný priebeh zabezpečuje základný tím, ktorý tvoria sestry: sr. Blandína Angelovičová OSU, sr. Lýdia Oravcová SCSC, sr. Renáta Jamborová SSS, sr. Laura Vlčáková SSpS, sr. Zuzana Šimková ŠSND v spolupráci so všetkými sestrami novicmajsterkami. Usilujeme sa tvoriť spoločenstvo, ktorého cieľom je spoločne rásť, dozrievať v Pánovi a svedčiť o kráse a veľkosti daru povolania.

So spoluorganizátorkou Sr. Zuzanou Šimkovou ŠSND sa zhováral Páter Peter Klubert - pallotín