Pastorácia povolaní na Slovensku

 • Kratšia modlitba zasvätených v roku zasväteného života

  Najvyšší a slávny Boh, náš Otec, ďakujeme ti za dar zasväteného života. Ďakujeme ti, že počúvaš naše snahy o tvoju oslavu, že môžeme prijímať tvojho milovaného Syna v chlebe života, že nám uprostred zápasov dávaš zakúsiť svoj pokoj a radosť.
  Dobrotivý Pane Ježišu, naša jediná láska, daj, aby sme v pravej slobode ducha kráčali po úzkej a strmej ceste evanjeliovej dokonalosti, ktorú chváli Sväté písmo. Udeľ nám schopnosť byť pre tento svet znakom Božej lásky a znamením nebeských dobier.
  Duch Svätý, Bože, darca všetkých darov, rozpáľ naše chladné srdcia ohňom svojej lásky, aby sme vždy a všade nosili v sebe horlivú túžbu po svätosti. Pohnutí tvojím vnuknutím znova túžime obnoviť si naše rehoľné sľuby a zachovať ich verne až do konca životom v chudobe, čistote a poslušnosti.
  Presvätá Panna, Matka Božia Mária, tvoja stála a mocná ochrana nech nás sprevádza nebezpečenstvami života do prístavu spásy. Nauč nás žiť na chválu a slávu Najsvätejšej Trojice, aby sme mohli dosiahnuť dokonalú lásku v službe Bohu, Cirkvi a ľuďom.
  Amen.

Sleduj novinky pastorácie povolaní

Návštevníci našej stránky

Dnes:66
Tento týždeň:146

Práve je tu on-line 13 návštevníkov a nik z nášho tímu."Neuverím, kým neuvidím!"

V dňoch 13. – 15. 4. 2012 sa v Levoči, presnejšie v Inštitúte Juraja Páleša, ktorý je časťou Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity, uskutočnilo sústredenie zo spirituality

1) Pre koho alebo pre akú cieľovú skupinu bola akcia realizovaná? Bola zameraná pre študentov 1. a 2. ročníka Inštitútu.

„Neuverím, kým neuvidím!“ Tento názov je dosť všeobecný a keďže to bola prvá duchovná akcia tohto druhu, hovorili sme o základoch viery. Zahŕňalo to témy o aktuálnosti kresťanstva, Božej láske, hriechu a vykúpení. Uzavreli sme to témou o spoločenstve. 

2) Kto organizoval toto stretnutie?

Hlavnými organizátormi boli pani riaditeľka Inštitútu, sr. Maximiliána Akimjaková a jej spolupracovníci. K spolupráci bol pozvaný tím pre pastoráciu povolaní, ktorý tvoria kňazi a rehoľné sestry z rôznych reholí a pozvaní laici.

3) Čo pokladáš za najdôležitejšie pri tejto akcii?

Môcť byť s mladými, odovzdávať im svedectvo svojho života. V neposlednom rade je pre nás povzbudzujúca vzájomná spolupráca členov tímu.

4) Aký výsledok malo toto stretnutie priniesť?

Sr. Veronika: "Ja som očakávala prehĺbenie ich osobného vzťahu s Kristom."

Sr. Zdenka: "Nemala som veľké očakávania, skôr som sa trochu obávala, keďže to mali študenti povinné. Riaditeľka inštitútu, sr. Maximiliána však mala veľkú nádej, že obnova bude začiatkom vzniku kresťanského spoločenstva v inštitúte."

5) Na čo sa mohli účastníci akcie tešiť?

Program bol bohatý: na chvály „Rieky života“, nočnú adoráciu a bohatú ponuku workshopov. Z akého bodu programu bola najlepšia ozvena?Najobľúbenejšie boli chvály „Rieky života“ a workshopy: život ako dar, rozlišovanie povolania, biblické tance a práca s drôtom, osobné svedectvá. Ako hodnotíte vy túto akciu?

Sr. Veronika: "Ja ju hodnotím ako veľmi dobrú. Zo spätnej väzby usudzujem, že aj napriek počiatočným obavám boli nakoniec nadšení a vyjadrili túžbu, aby takéto akcie boli organizované častejšie."

Sr. Zdenka: "Bola som milo prekvapená záujmom o duchovný program a teším sa, že je v tomto inštitúte nádej na vznik nových kresťanských spoločenstiev."

Na otázky odpovedali: Sr. Veronika Komorová, z Kongregácie sestier Nepoškvrneného Počatia Panny Márie a Sr. Zdenka Štrbová, od Školských sestier sv. Františka.