Spolu s Kristom v Getsmanskej záhrade

V provinciálnom dome sestier Tešiteliek Božského Srdca Ježišovho v Bratislave sa od 6. do 8. mája 2016 konala duchovná obnova pre dievčatá s témou: „S Kristom v Getsemanskej záhrade.“ Piatkové popoludnie za začalo spoločnou adoráciou Najsvätejšej Sviatosti spojené s osobným požehnaním. Večer sme strávili v príjemnom kruhu - vzájomným spoznávaním sa a pozretím si filmu, ktorý predstavil vonkajšiu i vnútornú charizmu sestier Tešiteliek BSJ. 

Sobota bola plná bohatých zážitkov prežitých v pútnickom mieste v Marianke. Slávnostná Eucharistia, obed u bratov Tešiteľov, oboznámenie sa s tešiteľskou históriou v Marianke, korunka Božieho milosrdenstva, vzájomné delenie sa so Slovom Božím, adorácia - to sú niektoré udalosti, ktoré čakali dievčatá v dome našej Nebeskej Matky. 

Posledný deň duchovnej obnovy vyvrcholil adoráciou a aktom zasvätenia sa Božskému Srdcu Ježišovmu. Toto oddanie sa Božskému Srdcu sa upevnilo počas Eucharistie, pri ktorej dievčatá  priniesli ako obetný dar „symboly“ prežitých rekolekcií – kvety, listy, kamene, vodu, halúzky, kaktus..., vyjadrujúce ich osobné svedectvo a prežitý čas.

Vďaka Pánovi za spoločne strávený čas, a najmä tým, ktorí v Getsemanskej záhrade na nás čakali – o. Michalovi CCG, s. Anežke CSC a s. Kláre CSC.

Bolo to veľmi dobré stretnutie, kde dievčatá napĺňali aj nás svojimi svedectvami a spoločným zdieľaním sa. Táto duchovná obnova bola pre mňa najkrajšia, čo som zažila. Bolo cítiť Božieho Ducha, ktorý nás napĺňal a spájal  nás v Getsemanskej záhrade. Myslela som, že to bude ťažká téma, ale každú jednu chytila Getsemany spolu s Kristom za srdce... Som veľmi povzbudená a ďakujem Bohu za všetky dary, čo sme dostáli a ešte stále dostávame. s. Klára