Pastorácia povolaní na Slovensku

 • Prosba

  Pane Ježišu,
  prosím ťa o svetlo,
  o múdrosť a silu,
  aby som si správne zvolil
  cestu môjho života.
  Nech sa môj život premení
  na pieseň spievanú
  na tvoju chválu.
  Amen.

Všetky biblické povolania

„Poďte a uvidíte!“ (Jn 1, 39)
Chlapec, ktorý má len...
Povolanie Judáša Iškariotského
Cestou povolania rozjímaním s Ježišom – V.
Cestou povolania rozjímaním s Ježišom – IV.
Cestou povolania rozjímaním s Ježišom – III.
Cestou povolania rozjímaním s Ježišom - II.
Cestou povolania rozjímaním s Ježišom - I.
Cestou povolania rozjímaním s Ježišom - Úvod
Povolanie dvanástich v synoptických evanjeliách
Máriina poslušnosť vo viere
Mojžiš & Pavol - Choď…
Mojžiš & Pavol - Ja som…
Mojžiš & Pavol - Kto som? Kto si?
Mojžiš & Pavol - Oslovení Bohom
Mojžiš & Pavol - Božie zjavenie
Povolanie Mojžiša a Pavla

Návštevníci našej stránky

Dnes:71
Tento týždeň:151

Práve je tu on-line 25 návštevníkov a nik z nášho tímu.Máriina poslušnosť vo viere

Boh pozýva Máriu k účasti na svojom spasiteľnom pláne a Mária odpovedá na toto pozvanie poslušnosťou viery. Súhlasí, že vo svojom lone počne Božieho Syna, ktorý sa stane Spasiteľom sveta. Mária bola mladým židovským dievčaťom a určite nepoznala Zákon a Prorokov, ako rabíni jej čias, ktorým tiež bolo ťažké pochopiť Božie plány.

Preto jej chápanie Božích vecí, jej viera, museli vzrastať od chvíle zvestovania, zvlášť počas pôsobenia a vyučovania jej Syna. Pri zvestovaní anjel zjavuje Márii jej povolanie. Činí to ako Boží posol: V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa vola Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. (Lk 1, 26-27)  Mária končí dialóg s Gabrielom slovom fiat, to znamená: Áno, nech sa mi stane. Týmto spôsobom vyjadruje súhlas k účasti na spásnom diele svojho Syna, súhlasí s tým, že bude Jeho Matkou. Misia Márie sa teda týka celého izraelského ľudu, a taktiež celého nového Božieho ľudu. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja (Lk 1, 48-50). Boh si Máriu vyberá od počiatku jej existencie, aby sa preniknutá milosťou mohla ujať misie v spásnom diele svojho Syna. Mária nás učí, že k tomu, aby sme boli schopní prijať Božie povolanie, treba najprv dôverovať Bohu vo všetkom. Zdá sa, že viera Márie je ešte cennejšia ako jej materstvo. Preto cirkevní Otcovia hovoria: Najprv počala v srdci, potom v tele.  Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. (Lk 2, 19)  Mária prijala postoj učeníka. Bola Bohom povolaná, aby sa stala Matkou Božieho Syna. Porodila Ježiša Krista - Slovo, pretože dokázala počúvať a s dôstojnosťou prijímať Božie Slovo. Mária nás učí, že nie je možné splniť svoje povolanie bez započúvania sa do Božieho Slova, bez prijímania Slova z čítania Svätého Písma, z modlitby, z liturgie, zo sviatostí... Mária neberie ohľad na ľudské názory, nevyžaduje od Boha akékoľvek poistenie do budúcnosti. Nepozná podrobnosti plánu, ktorý má s ňou Boh, a predsa ho v plnosti prijíma. Totiž viera a láska nevyžadujú, že musia poznať všetko. Mária, pokorná a poslušná, nemá nič a nikoho okrem Boha. Verí Bohu - to je celé jej bohatstvo. Mať Boha, to znamená nechať sa úplne naplniť Najvyšším Dobrom, ktoré jediné môže dať človeku šťastie. Poslanie Márie trvá aj naďalej. Je vôľou Ježiša, aby sa starala o všetkých Jeho učeníkov: Pri Ježišovom kríži stála jeho Matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasová a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. (Jn 19, 25-27)  Mária je Matkou všetkých veriacich, a teda aj našou Matkou. To je jej povolanie - byť duchovnou Matkou všetkých, ktorí milujú Krista. Tá, ktorá dosiahla také úzke zjednotenie s Božím Slovom v tajomstve vtelenia, aj dnes, tak ako kedysi v Káne Galilejskej, sa obracia na každého z nás: "Urobte všetko, čo vám môj Syn povie!" (Jn 2,5)