Pastorácia povolaní na Slovensku

 • Byť ako Mária

  Pane Ježišu,
  dnes večer by som chcel s tebou hovoriť
  a vziať si za svoj onen vnútorný postoj
  a dôverujúcu odovzdanosť
  tej mladej ženy,
  ktorá pred dvetisíc rokmi
  povedala svoje „áno“ Bohu Otcovi,
  ktorý ju vybral, aby sa stala tvojou matkou.

  Pane, ešte nie som taký,
  akým by si ma chcel mať.
  Niekedy nerozumiem, čo sa vo mne odohráva
  a nedokážem celkom pochopiť ani sám seba.
  Ale s tvojou pomocou
  som pripravený nasledovať ťa.

  Ako ona,
  ako mladučká Mária,
  chcem ti s vierou povedať:
  „Nech sa mi stane
  podľa tvojho slova!“
  Amen

Všetky biblické povolania

„Poďte a uvidíte!“ (Jn 1, 39)
Chlapec, ktorý má len...
Povolanie Judáša Iškariotského
Cestou povolania rozjímaním s Ježišom – V.
Cestou povolania rozjímaním s Ježišom – IV.
Cestou povolania rozjímaním s Ježišom – III.
Cestou povolania rozjímaním s Ježišom - II.
Cestou povolania rozjímaním s Ježišom - I.
Cestou povolania rozjímaním s Ježišom - Úvod
Povolanie dvanástich v synoptických evanjeliách
Máriina poslušnosť vo viere
Mojžiš & Pavol - Choď…
Mojžiš & Pavol - Ja som…
Mojžiš & Pavol - Kto som? Kto si?
Mojžiš & Pavol - Oslovení Bohom
Mojžiš & Pavol - Božie zjavenie
Povolanie Mojžiša a Pavla

Návštevníci našej stránky

Dnes:100
Tento týždeň:311

Práve je tu on-line 29 návštevníkov a nik z nášho tímu.Máriina poslušnosť vo viere

Boh pozýva Máriu k účasti na svojom spasiteľnom pláne a Mária odpovedá na toto pozvanie poslušnosťou viery. Súhlasí, že vo svojom lone počne Božieho Syna, ktorý sa stane Spasiteľom sveta. Mária bola mladým židovským dievčaťom a určite nepoznala Zákon a Prorokov, ako rabíni jej čias, ktorým tiež bolo ťažké pochopiť Božie plány.

Preto jej chápanie Božích vecí, jej viera, museli vzrastať od chvíle zvestovania, zvlášť počas pôsobenia a vyučovania jej Syna. Pri zvestovaní anjel zjavuje Márii jej povolanie. Činí to ako Boží posol: V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa vola Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. (Lk 1, 26-27)  Mária končí dialóg s Gabrielom slovom fiat, to znamená: Áno, nech sa mi stane. Týmto spôsobom vyjadruje súhlas k účasti na spásnom diele svojho Syna, súhlasí s tým, že bude Jeho Matkou. Misia Márie sa teda týka celého izraelského ľudu, a taktiež celého nového Božieho ľudu. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja (Lk 1, 48-50). Boh si Máriu vyberá od počiatku jej existencie, aby sa preniknutá milosťou mohla ujať misie v spásnom diele svojho Syna. Mária nás učí, že k tomu, aby sme boli schopní prijať Božie povolanie, treba najprv dôverovať Bohu vo všetkom. Zdá sa, že viera Márie je ešte cennejšia ako jej materstvo. Preto cirkevní Otcovia hovoria: Najprv počala v srdci, potom v tele.  Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. (Lk 2, 19)  Mária prijala postoj učeníka. Bola Bohom povolaná, aby sa stala Matkou Božieho Syna. Porodila Ježiša Krista - Slovo, pretože dokázala počúvať a s dôstojnosťou prijímať Božie Slovo. Mária nás učí, že nie je možné splniť svoje povolanie bez započúvania sa do Božieho Slova, bez prijímania Slova z čítania Svätého Písma, z modlitby, z liturgie, zo sviatostí... Mária neberie ohľad na ľudské názory, nevyžaduje od Boha akékoľvek poistenie do budúcnosti. Nepozná podrobnosti plánu, ktorý má s ňou Boh, a predsa ho v plnosti prijíma. Totiž viera a láska nevyžadujú, že musia poznať všetko. Mária, pokorná a poslušná, nemá nič a nikoho okrem Boha. Verí Bohu - to je celé jej bohatstvo. Mať Boha, to znamená nechať sa úplne naplniť Najvyšším Dobrom, ktoré jediné môže dať človeku šťastie. Poslanie Márie trvá aj naďalej. Je vôľou Ježiša, aby sa starala o všetkých Jeho učeníkov: Pri Ježišovom kríži stála jeho Matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasová a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. (Jn 19, 25-27)  Mária je Matkou všetkých veriacich, a teda aj našou Matkou. To je jej povolanie - byť duchovnou Matkou všetkých, ktorí milujú Krista. Tá, ktorá dosiahla také úzke zjednotenie s Božím Slovom v tajomstve vtelenia, aj dnes, tak ako kedysi v Káne Galilejskej, sa obracia na každého z nás: "Urobte všetko, čo vám môj Syn povie!" (Jn 2,5)