Pastorácia povolaní na Slovensku

Všetky články blogu Z lásky povolaná k láske

Rozhovor na prahu života
Panna, sestra, pani, dcéra, matka, služobnica, nevesta (Povolanie ženy cestou sv. Kláry z Asisi) - Záver
Panna, sestra, pani, dcéra, matka, služobnica, nevesta (Povolanie ženy cestou sv. Kláry z Asisi) - VII.
Panna, sestra, pani, dcéra, matka, služobnica, nevesta (Povolanie ženy cestou sv. Kláry z Assisi) - VI.
Panna, sestra, pani, dcéra, služobnica, matka, nevesta (Povolanie ženy cestou sv. Kláry z Assisi) - V.
Panna, sestra, pani, dcéra, služobnica, matka, nevesta (Povolanie ženy cestou sv. Kláry z Assisi) - IV.
Panna, sestra, pani, dcéra, služobnica, matka, nevesta (Povolanie ženy cestou sv. Kláry z Assisi) - III.
Panna, sestra, pani, dcéra, služobnica, matka, nevesta (Povolanie ženy cestou sv. Kláry z Assisi) - II.
Panna, sestra, pani, dcéra, služobnica, matka, nevesta (Povolanie ženy cestou sv. Kláry z Assisi) - I.
Panna, sestra, pani, dcéra, služobnica, matka, nevesta (Povolanie ženy cestou sv. Kláry z Assisi) - Úvod

Návštevníci našej stránky

Dnes:14
Tento týždeň:127

Práve je tu on-line 20 návštevníkov a nik z nášho tímu.Panna, sestra, pani, dcéra, služobnica, matka, nevesta (Povolanie ženy cestou sv. Kláry z Assisi) - II.

2. diel - Sestra

„Prosme Boha za seba navzájom aby sme z lásky nesúc bremeno jedna druhej ľahšie naplnili Kristovu vôľu.“ (Klárin List Ermentrúde)

Klárin pojem sesterstva sa nezakladá na biologických zväzkoch, ale na spôsobe, akým sa žijú vzájomné vzťahy. Veľmi často zdôrazňuje modlitbu za seba navzájom, ako to dokazujú jej listy.

„A mňa s mojimi sestrami ráč vo svojich modlitbách zverovať Pánovi. Veľmi nás odporúčaj i svojim sestrám.“ (2.LAnez 25-26)

Ďalším aspektom žitia sesterstva je vzájomná radosť.

„Ja i moje sestry sa radujeme z dobier, ktoré Pán tebe spôsobuje svojou milosťou.“ (2.LAnez 25)

„Teraz píšem Tvojej láske a spolu s Tebou sa radujem a jasám duchovnou radosťou.“ (4.LAnez 7)

Klára sa teší z úspechu svojej spolusestry. Tu nie je miesto na porovnávanie sa, na závisť, na konkurenciu. A tu sa dostávame ku krásnemu aspektu povolania ženy: Klára je jedinečná osobnosť vedomá si svojich vlastných milostí, ktoré prijala od Boha a preto je schopná vidieť ich aj u svojej spolusestry a tešiť sa z toho. Otvorene to i píše vo svojom prvom liste:

„Keď počúvam toľkú dôstojnú zvesť o vašom svätom živote, ktorá sa dostala nielen ku mne, ale je mimoriadne rozšírená skoro po celom svete, veľmi sa radujem v Pánovi a jasám. Z toho sa môžem radovať nielen ja sama, ale všetci, čo slúžia a túžia slúžiť Ježišovi Kristovi.“ (1.LAnez 3-4)

V duchovnom živote si hlavne na začiatku radi hľadáme príkladné osobnosti, ktoré nás povzbudzujú na našej ceste. Sú nimi možno i priateľky, ženy žijúce v prítomnosti, alebo i rehoľné sestry. Skôr či neskôr ale spoznáme to, čo máme rozdielne. Ak je to schopnosť modliť sa, rozumieť Sv. Písmu, vrúcnosť lásky k Ježišovi a spolusestrám, či schopnosť napredovať v duchovnom živote, môže to ľahko viesť ku vnútornej konfrontácii, k určitej duchovnej kríze. Nastanú pochybnosti o sebe samej, o svojej zbožnosti, o Božej spravodlivosti či miere jeho lásky ku mne a k tej druhej osobe... Alebo i pochybnosti o miere lásky spoločenstva ku mne a k tej druhej osobe. Táto cesta je veľmi zradná, lebo prináša rozdelenie, nie tú spomínanú radosť, ktorú prežíva Klára.

Klára vidí rozdiely medzi sestrami, ale tieto neústia do porovnávania sa a konkurencie. Klára nachádza riešenie pre tieto osobné konflikty: vzájomné dopĺňanie sa. „Podivuhodne dopĺňaš nedostatok môj i mojich sestier v nasledovaní šľapají chudobného a pokorného Ježiša Krista.“ (3.LAnez 4)

Každá z nás je jedinečná a osobitne Bohom milovaná. Boh dáva každej z nás maximum – všetko – seba samého. Naša ohraničenosť je tiež v jeho pláne našej originality. Preto treba pracovať na posilnení vlastného sebavedomia z tohto pohľadu Božieho, naučiť sa milovať samu seba ako on miluje mňa. Až tak budem schopná lásky k inému človeku – k svojej sestre. „Miluj svojho blížneho ako seba samého.“ (Mk 12,31)

Klára prehlbuje sesterstvo i z pohľadu spájania sa s Ježišom: Anežka ako nevesta Ježiša Krista je zároveň jeho sestrou i matkou. Pretože je láska Kláry i Anežky k Ježišovi taká silná a rozhodná, sú si ako polovice jednej a tej istej duše – časti jedného a toho istého povolania (por. 4.LAnez 1: „Polovici svojej duše a jedinečnej i výnimočnej schránke najsrdečnejšej lásky,... Anežke...“). Ich povolanie je pevným mostom cez krajiny, kultúrne rozdiely či čas. Ich povolaním Je Ježiš, ako sme to spoznali už v úvodnom dieli tohto seriálu. A preto, lebo: „Pán sám nás... dal za vzor, ako príklad a zrkadlo... i našim sestrám, ktoré Pán zavolá k nášmu povolaniu...“ (KlTest 19)

Klára nazýva vo svojom testamente sestrami dokonca už tie dievčatá a ženy, ktoré ešte len prídu, ktoré ešte len objavia svoje povolanie.

Všetky ženy, ktoré toto povolanie – Ježiša – objavia, sú si rovnocennými sestrami. A Klára je (iba) jednou z nich.

Sr. Veronika Karaffová OSC

 

>> Spisy sv. Kláry si môžete stiahnuť v češtine na bony.cholerik.cz