Pastorácia povolaní na Slovensku

Všetky články blogu Z lásky povolaná k láske

Rozhovor na prahu života
Panna, sestra, pani, dcéra, matka, služobnica, nevesta (Povolanie ženy cestou sv. Kláry z Asisi) - Záver
Panna, sestra, pani, dcéra, matka, služobnica, nevesta (Povolanie ženy cestou sv. Kláry z Asisi) - VII.
Panna, sestra, pani, dcéra, matka, služobnica, nevesta (Povolanie ženy cestou sv. Kláry z Assisi) - VI.
Panna, sestra, pani, dcéra, služobnica, matka, nevesta (Povolanie ženy cestou sv. Kláry z Assisi) - V.
Panna, sestra, pani, dcéra, služobnica, matka, nevesta (Povolanie ženy cestou sv. Kláry z Assisi) - IV.
Panna, sestra, pani, dcéra, služobnica, matka, nevesta (Povolanie ženy cestou sv. Kláry z Assisi) - III.
Panna, sestra, pani, dcéra, služobnica, matka, nevesta (Povolanie ženy cestou sv. Kláry z Assisi) - II.
Panna, sestra, pani, dcéra, služobnica, matka, nevesta (Povolanie ženy cestou sv. Kláry z Assisi) - I.
Panna, sestra, pani, dcéra, služobnica, matka, nevesta (Povolanie ženy cestou sv. Kláry z Assisi) - Úvod

Návštevníci našej stránky

Dnes:4
Tento týždeň:117

Práve je tu on-line 8 návštevníkov a nik z nášho tímu.Panna, sestra, pani, dcéra, služobnica, matka, nevesta (Povolanie ženy cestou sv. Kláry z Assisi) - III.

3. Pani

Prirodzený titul, oslovenie „pani“ poukazuje na hodnosť, vznešenosť, je to úctivé oslovenie ženy. I Klára v tomto zmysle oslovuje „ctihodnú pani Anežku, dcéru najvznešenejšieho a preslávneho českého kráľa“ (1LAnez 1).

Klára veľmi pozorne mapuje situáciu povolaného človeka a sprevádza ho na ceste povolania jemu prirodzeným spôsobom. Anežka nepotrebuje zmeniť svoju osobnosť, pohrdnúť svojou výchovou a svojou vznešenosťou. Potrebuje len zmeniť svoj smer, svoj cieľ.

V treťom liste k tomu čítame: „V Kristovi najctihodnejšia pani Anežka, rodná sestra slávneho českého kráľa (vláda medzitým prešla na kráľa Václava I.), ale teraz už sestre a neveste zvrchovaného Kráľa nebies“ (3LAnez1).

Týmto je vlastne vysvetlený proces obrátenia sa. Obrátiť sa neznamená pretvoriť sa na úplne iného človeka, zmazať svoju minulosť a nakresliť za ňou hrubú čiaru.

Znamená to skôr: všetko, čím som, kým som sa ako človek stal, stala, čo bolo, čo je, vnímať ako hodnotu v službe nasledovania Krista. Z tohto pohľadu sa tiež ukáže, čo je zbytočné, čo už „doslúžilo“ alebo čo sa už nehodí, čo už nie je úctivé. A tak keď k Anežkinmu titulu „dcéra českého kráľa“ patrili bohatstvo a sláva, prirodzene patrí k Anežkinmu titulu „dcéra Kráľa kráľov, najctihodnejšia nevesta Ježiša Krista a preto najvznešenejšia kráľovná“ - chudoba. Pretože:

„takýto veľký Pán – Kristus, vstúpil do panenského lona a chcel sa objaviť na svete ako opovrhovaný, núdzny a chudobný...“ (1LAnez 19)

Pravé bohatstvo a vznešenosť.

Pokračujme v citáte (1LAnez 20): „...aby ľudia, ktorí boli veľmi chudobní a biedni a trpeli veľkým nedostatkom nebeskej potravy, v ňom sa stali bohatými vlastnením nebeských kráľovstiev.“
(1LAnez 25): „Pán sľubuje a daruje nebeské kráľovstvo jedine chudobným, lebo dokiaľ milujeme časnú vec, strácame plod lásky.“ - to znamená Ježiša (porov. 1LAnez 19 – Ježiš ako plod v Máriinom lone.)

„Lebo je to veľká a chvályhodná výmena: opustiť časné za večné, zaslúžiť si nebeské za pozemské, dostať stonásobne za jedno a zdediť blažený život bez konca.“ (1LAnez 30)

„Keďže vy ste si väčšmi cenili pohrdnutie svetom než pocty, väčšmi chudobu než dočasné bohatstvá... hodne ste si zaslúžili, že vás nazývajú sestrou, nevestou a matkou Syna najvyššieho Otca a slávnej Panny.“ (1LAnez 22a.24)

Z uvedených citátov vyplýva, akým spôsobom človek dosahuje úctu, vznešenosť a akým sa stáva hodným titulu pán, pani. Je to len a jedine titul vychádzajúci z našej hodnosti ako Božie deti. A odtiaľ pochádza i naše pravé sebavedomie.

Klára bola veľmi sebavedomou ženou a vedie k tomu i Anežku a svoje sestry. Sebavedomou v nasledovaní Krista. Keď sa jej pápež Inocent IV. pokúšal vnútiť  majetky a oslobodenie od sľubu chudoby, odpovedala mu: "Za žiadnych okolností nechcem byť oslobodená od nasledovania Krista." A držala hladovku až kým pápež svoje pokusy nevzdal. Človek, čo rozhodne nasleduje Pána v jeho šľapajách, ktorými sa on sám preukázal ako Pán neba i zeme - krokmi chudoby a pokory (porov. 3LAnez 24) - smie mať nezlomnú sebadôveru a hrdosť z presvedčenia o pravde Božích prisľúbení, že on sám cez nás koná. Táto hrdosť je o 180° odlišná od pýchy.
I Klára to jasne rozlišuje: „Ktože by sa potom s odporom neodvracal od úkladov nepriateľa ľudstva, ktorý sa pýchu chvíľkovej a pominuteľnej slávy pokúsi vydávať za niečo, čo je väčšie ako nebo? ... Už jediná veriaca duša je príbytkom a trónom Stvoriteľa, a to jedine pre lásku, ktorá bezbožným chýba.“ (3LAnez 20)

„V tom sú niektorí svetskí králi a kráľovné na omyle; a hoci ich pýcha sa bude vyvyšovať až po nebo a ich hlava sa bude dotýkať oblakov, nakoniec zaniknú ako hnoj“. (3LAnez 27)

Sr. Veronika Karaffová OSC

 >> Spisy sv. Kláry si môžete stiahnuť v češtine na bony.cholerik.cz