Pastorácia povolaní na Slovensku

Všetky články blogu Z lásky povolaná k láske

Rozhovor na prahu života
Panna, sestra, pani, dcéra, matka, služobnica, nevesta (Povolanie ženy cestou sv. Kláry z Asisi) - Záver
Panna, sestra, pani, dcéra, matka, služobnica, nevesta (Povolanie ženy cestou sv. Kláry z Asisi) - VII.
Panna, sestra, pani, dcéra, matka, služobnica, nevesta (Povolanie ženy cestou sv. Kláry z Assisi) - VI.
Panna, sestra, pani, dcéra, služobnica, matka, nevesta (Povolanie ženy cestou sv. Kláry z Assisi) - V.
Panna, sestra, pani, dcéra, služobnica, matka, nevesta (Povolanie ženy cestou sv. Kláry z Assisi) - IV.
Panna, sestra, pani, dcéra, služobnica, matka, nevesta (Povolanie ženy cestou sv. Kláry z Assisi) - III.
Panna, sestra, pani, dcéra, služobnica, matka, nevesta (Povolanie ženy cestou sv. Kláry z Assisi) - II.
Panna, sestra, pani, dcéra, služobnica, matka, nevesta (Povolanie ženy cestou sv. Kláry z Assisi) - I.
Panna, sestra, pani, dcéra, služobnica, matka, nevesta (Povolanie ženy cestou sv. Kláry z Assisi) - Úvod

Návštevníci našej stránky

Dnes:12
Tento týždeň:125

Práve je tu on-line 17 návštevníkov a nik z nášho tímu.Panna, sestra, pani, dcéra, matka, služobnica, nevesta (Povolanie ženy cestou sv. Kláry z Assisi) - VI.

6. Matka

Pojem duchovné materstvo sa používa často ako alternatíva k materstvu fyzickému. Ale skúsenosť fyzického pôrodu je pre ženu i hlbokým duchovným zážitkom: jej telo sa  pôsobením sily, ktorú ona sama nemôže ovplyvniť, otvára a darúva svetu nový život.

Sv. Klára vychádza z obrazov fyzického materstva, aby popísala tajomstvo materstva duchovného, ktoré je založené na živote v panenstve. Toto materstvo sa uskutočňuje dvoma smermi: Voči Ježišovi Kristovi a voči druhým ľuďom. „Ste nevestou, matkou a sestrou môjho Pána Ježiša Krista.“ (1 LAnez 12) 

Tu máme prvý smer duchovného materstva: Nosiť pomocou tajomstva našej ženskosti Krista a prinášať ho, „rodiť“ do tohoto sveta:
„A ako ho (Ježiša) nosila slávna Panna panien telesne, tak i ty, kráčajúc v jeho šľapajach, najmä v pokore a chudobe, môžeš ho v čistom a panenskom tele vždy a bez akejkoľvek pochybnosti nosiť duchovne, nechať spočívať v sebe toho, v ktorom spočívaš ty aj všetko ostatné, a tak vlastniť to, čo v porovnaní s ostatnými pominuteľnými majetkami tohto sveta budeš vlastniť oveľa trvalejšie.“ (3 LAnez 24)

Krokmi pokory, chudoby v láske vchádza do nás sama láska – Boh v podobe Ježiša. Je to fáza počatia. Nasledovaním tejto cesty sa napĺňa naša úloha, naše povolanie k materstvu. Tu sme blízučko k Najsvätejšej Trojici, dostávame účasť na Božom diele, na „Božom povolaní“ - na tajomstve stvorenia. Stávame sa Bohu podobné, ako sme to videli už v 4. dieli tohto seriálu „Dcéra“.
„Hodne ste si zaslúžili, že vás nazývajú sestrou, nevestou a matkou Syna najvyššieho Otca a slávnej Panny.“ „A to jedine pre lásku..., ako o tom hovorí Pravda: Kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať , prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok.“ (3LAnez 22-23)

Kláriným obrazom úspešne naplneného povolania k materstvu je Mária, Ježišova matka, a vo svojich listoch vysvetľuje Anežke, ako je to možné i pre ňu.
Matkou Ježiša Krista vo svete tu a teraz sa môže stať každá ľudská duša. Nechať Ježiša pôsobiť vo svojom vnútri, byť mu malou izbietkou, kde môže prebývať, kde môže konať podľa svojej vôle, splní požiadavku povolania ženy – nastáva fáza tehotenstva. A Klára to vie u svojej sestry a duchovnej dcéry oceniť: Anežka svojou voľbou získala oboje, byť pannou i matkou Ježišovi Kristovi. Vidíme tu i dva smery plodnosti, narodenia: kontemplatívny a aktívny. Kto sa nechá naplniť Božím Slovom, kto ho v sebe nosí (kontempluje), napokon ho darúva svetu v ohlasovaní a svedectve života.
„Úplne miluj... Syna Najvyššieho, ktorého porodila Panna a po jeho pôrode Pannou ostala. Primkni sa k jeho najsladšej Matke, ktorá porodila takého Syna, ktorého nemohli obsiahnuť nebesá, ale ona ho prijala do „uzavretia“ svojho svätého lona a nosila v panenskom živote.“ (3 LAnez 15.17-18)

Druhým smerom duchovného materstva je byť matkou iným. Klára seba samú označuje za duchovnú matku pre Anežku i svoje sestry a zároveň prijíma materstvo Anežky ako jej duchovná dcéra.
„Pani Anežke, svojej najdrahšej matke a medzi všetkými ostatnými výnimočnej dcére, Klára...“ (4 LAnez 1)
„Ó, matka a dcéra,... hoci som ti nepísala tak často, ako po tom rovnako tvoja i moja duša túži a istým spôsobom si praje, nediv sa, a vôbec never, že by oheň lásky k tebe vnútri tvojej matky už nehorel tak vrúcne.“ (4 LAnez 4-5)

I úrad abatyše popisuje Klára ako spôsob duchovného materstva. Z jej slov vidíme, že do tejto oblasti patrí i telesná starostlivosť o dobro a potreby druhých.

„Vo vzťahu k sestrám nech je (sestra, ktorá je v úrade) prezieravá a uvážlivá ako dobrá matka ku svojim dcéram, najmä nech sa usiluje... postarať sa o každú podľa jej potrieb. Nech je natoľko dobrotivá a ku všetkým otvorená, aby jej spokojne mohli vyjaviť svoje potreby a v každom čase sa s dôverou na ňu obrátiť, keď sa im to bude vidieť prospešné ako pre seba, tak aj pre ostatné sestry.“ (KlTest 63-66)

U sv. Františka vidíme tiež niečo podobné: Vo svojej reguli pre pustovne píše: "Tí, čo chcú nábožne ostávať v pustovniach, nech sú traja, nanajvýš štyria bratia. Dvaja z nich nech sú matkami a nech majú dvoch synov, alebo aspoň jedného. Tí dvaja, ktorí sú matkami, nech žijú životom Marty a dvaja synovia nech žijú životom Márie." (PuReg1)

Duchovné materstvo je povolaním, ktoré vyžaduje našu celú ženskosť. Na záver tohto dielu nechám prehovoriť pápeža Františka, ktorý to viac ako trefne vyjadruje vo svojom príhovore rehoľným sestrám pri generálnej audiencii predstavených katolíckych ženských reholí 8. mája 2013:

Panenstvo je „cennou charizmou“, rozširuje slobodu darovať sa Bohu a druhým. „Panenstvo pre Nebeské Kráľovstvo ukazuje, že  emocionálna náklonnosť má svoje miesto v zrelej slobode a je znamením budúceho sveta, aby nechalo stále viac zažiariť prvenstvo Boha. Ale, prosím, plodné panenstvo; panenstvo, ktoré plodí Cirkvi duchovné deti. Bohu zasvätená je matkou, musí byť matkou a nie starou dievkou! Prepáčte,“ dodáva pápež improvizačne, „ale toto materstvo, táto plodnosť zasväteného života je dôležitá. Táto radosť duchovnej plodnosti nech naplní vaše bytie: buďte matky, ako matka Mária a matka Cirkev. Máriu nemôžeme pochopiť bez materstva. Ste ikonou Márie - Matky Božej a ikonou Cirkvi.“
Amen. :-)

Sr. Veronika Karaffová, OSC


>> Spisy sv. Kláry si môžete stiahnuť v češtine na bony.cholerik.cz