Pastorácia povolaní na Slovensku

Sestra Damiana sa modlí za tých, čo hľadajú svoju životnú cestu.

Napíš jej a ona ťa zahrnie do svojich modlitieb.

 • Vďaka Ježiš

  Dobrý Bože, daroval si mi dnešný deň,
  iný, ako ten včerajší,
  iný, ako bude zajtra.
  Ďakujem Ti zaň a prosím:
  Daj mi oči, aby som vnímala
  aj neviditeľnú krásu.
  Daj mi sluch, aby som počula
  aj nevyslovené slová.
  Daj mi chápavú myseľ,
  aby som vedela pomôcť utrápeným.
  Daj mi ruky, aby som hladila
  tváre ubiedených.
  Daj mi nohy, aby ma viedli
  cestou spásy.
  Daj mi silu,
  aby som si zachovala čistú dušu,
  nezatemnenú hriechom.
  Daj mi pevnú vôľu,
  aby som sa obetovala za iných.
  Daj mi schopnosť
  rozdávať úsmev tým,
  ktorí sa už zabudli smiať.
  Daj mi milujúce srdce,
  aby som spoznala,
  aké krásne je ľúbiť.
  Daj mi pevné plecia,
  aby som statočne niesla svoj kríž.
  Vlož mi do úst slová,
  ktorými budem ohlasovať
  tvoje meno pred ľuďmi,
  ktorí neveria v Teba.
  Pomôž mi milovať;
  pomôž mi stať sa dnes
  lepším človekom.

  Amen.

Návštevníci našej stránky

Dnes:4
Tento týždeň:4

Práve je tu on-line 7 návštevníkov a nik z nášho tímu.Trvalý diakonát


Tento článok je (dúfajme) dočasné riešenie na našich stránkach. Je šmajznutý z http://www.diakon.sk/diakonat.html a bol vraj pôvodne uverejnený v Katolíckych novinách 26.4.2009 ;-)

 

■ Kto sa môže stať trvalým dia­konom

Do prípravy na prijatie posvät­ného rádu diakonátu, ako kandi­dáti pre trvalý diakonát, môžu byť prijatí tí, ktorí:
1. prejavili prirodzené vlohy na túto službu;
2. dosiahli úplné vzdelanie s ma­turitou;
3. žili vzorným kresťanským ži­votom, o čom vydá svedectvo miest­ny farár alebo iný zodpovedný kňaz;
4. v zamestnaní si svedomito pl­nia povinnosti;
5. vo svojom bydlisku a na pra­covisku majú úctu a neporušenú povesť.

Ak ide o ženatého muža, okrem toho sa ešte vyžaduje:

a) aby v manželstve žil aspoň de­sať rokov, viedol v ňom usporiada­ný život a aby spolu s manželkou vychovávali deti v duchu kresťan­skej viery;
b)  aby manželka dala na to pí­somný súhlas.

 

■ Za akých podmienok možno prijať diakonát

Od tých, ktorí sa dobrovoľne roz­hodnú prijať posvätný rád diakoná­tu ako trvalí diakoni, čo vyjadria vlastnoručne napísaným a podpísa­ným vyhlásením, ktoré prijme kom­petentná cirkevná vrchnosť, sa žiada:

1. ukončené teologické štúdium v odbore katolícka teológia;
2. v prípade slobodných zavŕšenie 35. roku života, v prípade ženatých zavŕšenie 40. roku života;
3. príprava na duchovný život a plnenie formačných povinností;
4. prijať a vykonávať službu lek­tora a akolytu;
5. prijatie liturgickým obradom medzi kandidátov na diakonát;
6. zúčastniť sa pred diakonskou vysviackou na duchovných cviče­niach;
7. nebyť postihnutý iregularitou alebo prekážkou;
8. predložiť požadované dokla­dy k vysviacke;
9. pred prijatím vysviacky osob­ne zložiť vyznanie viery a prísahu vernosti pred ordinárom alebo je­ho zástupcom;
10. prijať posvätný rád diakoná­tu od toho biskupa a v tom čase, ako to určuje kanonický poriadok a liturgické predpisy.

 

■ Aké sú práva a povinnosti trva­lého diakona

1. preukazovať úctu a poslušnosť biskupovi a jeho nástupcom;
2. pomáhať biskupovi a kňazovi pri liturgických sláveniach;
3. s povolením miestneho farára sláviť sviatosť krstu a doplniť vyne­chané obrady krstu dieťaťa alebo dospelého, ako aj viesť prípravu na krst;
4. uschovávať Eucharistiu, dávať sväté prijímanie sebe a iným, niesť ju zomierajúcim ako viatikum, ude­ľovať eucharistické požehnanie s pyxidou alebo monštranciou;
5. asistovať pri uzavieraní man­želstiev v zmysle platného kano­nického poriadku, ako aj viesť prí­pravu snúbencov;
6. udeľovať niektoré požehnania spojené s cirkevným a sviatostným životom;
7. vysluhovať sväteniny a viesť po­hrebné obrady bez svätej omše a ob­rad uloženia do hrobu (vždy má byť poverený zodpovedným kňazom);
8.  v neprítomnosti kňaza viesť bohoslužbu slova;
9. katechizovať deti a dospelých;
10. kázať Božie slovo;
11. vykonávať sociálnu službu a službu chorým;
12. byť nápomocný pri starostli­vosti o potreby farnosti;
13. povinnosť modliť sa z liturgie hodín.

 

V súlade s požiadavkami Cirkvi a novými pastoračnými po­trebami vyprosujme tieto povola­nia, ktoré budú súčasťou života Cirkvi na Slovensku.

MONS. VILIAM JUDÁK, PREDSEDA KOMISIE KBS PRE KLÉRUS

(krátené ;)