Pastorácia povolaní na Slovensku

 

mohlo by ťa zaujímať:

 

 

 

Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu. Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: "Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu."   - Mt 9,35-38 -

 

Modlitba má silu meniť tento svet, našu Cirkev a tvoj život. Modlitba odkrýva cestu hľadajúcim. Modlitba je najúčinnejším nástrojom pastorácie povolaní.

Preto na našej stránke zbierame modlitby za nové povolania, modlitby hľadajúcich, nerozhodných, mladých na ceste za svojím duchovným povolaním.

 

 

Naša zbierka modlitieb:

Dobrý Bože, daroval si mi dnešný deň,
iný, ako ten včerajší,
iný, ako bude zajtra.
Ďakujem Ti zaň a prosím:
Daj mi oči, aby som vnímala
aj neviditeľnú krásu.
Daj mi sluch, aby som počula
aj nevyslovené slová.
Daj mi chápavú myseľ,
aby som vedela pomôcť utrápeným.
Daj mi ruky, aby som hladila
tváre ubiedených.
Daj mi nohy, aby ma viedli
cestou spásy.
Daj mi silu,
aby som si zachovala čistú dušu,
nezatemnenú hriechom.
Daj mi pevnú vôľu,
aby som sa obetovala za iných.
Daj mi schopnosť
rozdávať úsmev tým,
ktorí sa už zabudli smiať.
Daj mi milujúce srdce,
aby som spoznala,
aké krásne je ľúbiť.
Daj mi pevné plecia,
aby som statočne niesla svoj kríž.
Vlož mi do úst slová,
ktorými budem ohlasovať
tvoje meno pred ľuďmi,
ktorí neveria v Teba.
Pomôž mi milovať;
pomôž mi stať sa dnes
lepším človekom.

Amen.

 

Duchu Svätý, ty si dušou mojej duše.
Pokorne sa klaniam pred tebou.
Osvieť ma, posilni ma, utešuj ma.
A zjavuj mi tvoje túžby.
Daj mi poznať, čo Večná Láska žiada odo mňa.
Daj mi poznať, čo mám robiť.
Daj mi poznať, čo mám trpieť.
Daj mi poznať, čo v tichu, pokorne a v modlitbe
mám podstúpiť, prijať a znášať.

Áno, Duchu Svätý, daj mi poznať tvoju vôľu a vôľu Otca.
Celý môj život nechce byť ničím iným
než neustálym "áno"
túžbam a vôli Večného Otca.
Amen.

Zdroj: card. Mercier, Seminaristom, 1925

Láskavý Bože, ty si prisľúbil večný život v nebeskom kráľovstve tým, ktorí majú srdce čisté a sú chudobní duchom. Prosíme ťa za všetkých tých, ktorí sa rozhodli zanechať všetko, a by ti zasvätili celý svoj život prostredníctvom rehoľných sľubov. Nech sú svojou chudobou príkladom pre tých, čo majú nedostatok a trpia, svojou čistotou srdca nech otvárajú zrak všetkým, čo túžia hľadieť na Božiu tvár, a svojou poslušnosťou a verným nasledovaním evanjelia nech kráčajú k tebe, prameňu všetkých milostí. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Všemohúci a dobrotivý Pane, ďakujeme ti za dar povolania k zasvätenému životu. Vďaka ti, že nám uprostred zápasov dávaš zakúsiť svoj pokoj a radosť. Daj, aby sme veľkodušne kráčali po úzkej ceste evanjeliovej dokonalosti a udeľ nám schopnosť byť pre tento svet znamením Božej lásky. Z nova túžime obnoviť si naše rehoľné sľuby a zachovať ich verne až do konca životom v chudobe, čistote a poslušnosti. Presvätá Panna, Matka Božia Mária, nauč nás žiť pod tvojou ochranou na chválu a slávu Najsvätejšej Trojice, aby sme mohli dosiahnuť dokonalú lásku v službe Bohu, Cirkvi a ľuďom. Amen.

Najvyšší a slávny Boh, náš Otec, ďakujeme ti za dar zasväteného života. Ďakujeme ti, že počúvaš naše snahy o tvoju oslavu, že môžeme prijímať tvojho milovaného Syna v chlebe života, že nám uprostred zápasov dávaš zakúsiť svoj pokoj a radosť.
Dobrotivý Pane Ježišu, naša jediná láska, daj, aby sme v pravej slobode ducha kráčali po úzkej a strmej ceste evanjeliovej dokonalosti, ktorú chváli Sväté písmo. Udeľ nám schopnosť byť pre tento svet znakom Božej lásky a znamením nebeských dobier.
Duch Svätý, Bože, darca všetkých darov, rozpáľ naše chladné srdcia ohňom svojej lásky, aby sme vždy a všade nosili v sebe horlivú túžbu po svätosti. Pohnutí tvojím vnuknutím znova túžime obnoviť si naše rehoľné sľuby a zachovať ich verne až do konca životom v chudobe, čistote a poslušnosti.
Presvätá Panna, Matka Božia Mária, tvoja stála a mocná ochrana nech nás sprevádza nebezpečenstvami života do prístavu spásy. Nauč nás žiť na chválu a slávu Najsvätejšej Trojice, aby sme mohli dosiahnuť dokonalú lásku v službe Bohu, Cirkvi a ľuďom.
Amen.

Najvyšší a slávny Boh, náš Otec, ďakujeme ti za dar zasväteného života. Vďaka ti, že nás každý deň povolávaš k veľkým veciam takých, akí sme – úbohých, slabých a hriešnych. Ďakujeme ti, že počúvaš naše snahy o tvoju oslavu, že môžeme prijímať tvojho milovaného Syna v chlebe života, že nám uprostred zápasov dávaš zakúsiť svoj pokoj a radosť.

Dobrotivý Pane Ježišu, naša jediná láska, opakuj aj dnes svoje láskavé pozvanie: Poď a nasleduj ma! Daj, aby sme v pravej slobode ducha, pokore a družnosti kráčali po úzkej a strmej ceste evanjeliovej dokonalosti, ktorú si nám slovom i príkladom zanechal vo Svätom písme ako knihe života. Nech tvoja veľknazská modlitba spôsobí v nás milosť vnútornej modlitby a misijnej služby, premieňajúcej svet. Udeľ nám schopnosť byť pre dnešných ľudí znakom Božej lásky a znamením nebeských dobier.

Duch Svätý, Bože, darca všetkých darov, daj nám v každom čase vnímať krásu rehoľného povolania. Rozpáľ naše chladné srdcia ohňom svojej lásky, aby sme vždy a všade nosili v sebe horlivú túžbu po svätosti a vkladali ju aj do duší iných. Pohnutí tvojím vnuknutím znova túžime obnoviť si naše rehoľné sľuby a zachovať ich verne až do konca životom v chudobe, čistote a poslušnosti.

Presvätá Panna, Matka Božia Mária, tvoja stála a mocná ochrana nech nás sprevádza nebezpečenstvami života do prístavu spásy. Zahaľ svojím ochranným plášťom naše rany a obnov nás ako za predošlých dní. Nauč nás žiť na väčšiu česť a slávu Božiu, na chválu Najsvätejšej Trojice, aby sme mohli dosiahnuť dokonalú lásku v službe Bohu, Cirkvi a ľuďom

Amen.

 Pane Ježišu,
ako si jedného dňa povolal prvých učeníkov
a urobil si ich rybármi ľudí,
tak opakuj aj dnes svoje láskavé pozvanie:
Poď a nasleduj ma!
Daruj mladým chlapcom a dievčatám
milosť ochotne odpovedať na tvoj
hlas.
Podporuj v apoštolských námahách
našich biskupov, kňazov, zasvätené osoby. Daj vytrvalosť našim seminaristom a všetkým,
ktorí vytrvalo uskutočňujú ideál života úplne zasväteného tvojej službe.
Prebuď v našich
spoločenstvách misionársku horlivosť.
Pošli, Pane, robotníkov na svoju žatvu
a nedovoľ, aby ľudstvo zablúdilo
pre nedostatok
pastierov, misionárov a osôb zasvätených službe evanjelia.

Mária, Matka Cirkvi,príklad každého povolania,
pomáhaj nám
odpovedať áno Pánovi,
ktorý nás volá 
spolupracovať na Božom pláne.
Amen.

   Panna Mária, matka Krista - Veľkňaza,
vypros pre naše Slovensko veľa svätých
a horlivých kňazov.

 

Zdroj: Jednotný katolícky spevník a najpotrebnejšie modlitby kresťana katolíka. 75. vydanie. 2013. Spolok svätého Vojtecha. Trnava

 

 

Dobrotivý Bože,
pokorne ťa prosím, uchráň ma od starostí každodenného života,
aby som nimi príliš nepodliehal,
od mnohých telesných potrieb, aby ma nezachvátila rozkoš,
od všetkých duchovných prekážok, aby som neklesol zlomený ťažkosťami. Bože môj, nevýslovná slasť,
premeň mi v horkosť všetku telesnú útechu, ktorá ma odťahuje od lásky večných vecí
a vábi ma k tebe klamlivým čarom časného pôžitku.
Nech ma nepremôže,Bože môj,
krv a telo.
Nech ma nezvedie svet a jeho krátka sláva.
Nech ma neoklame diabol a jeho ľstivosť.
Daj mi silu odporovať, trpezlivosť znášať a stálosť vytrvať.
Miesto všetkých svetských útech
daj mi hojivé pomazanie svojho ducha,
a namiesto telesnej lásky vlej do môjho srdca lásku k svojmu menu.
Amen.


Najmilosrdnejší Ježišu, Mesiáš a Spasiteľ! Večná Láska!
Buď pozdravený, Kriste, v hodine bolestnej smrti na kríži!
Sústredene rozjímame nad utrpením, ktoré ti pripravili ukrutní ľudia predtým, než si odišiel z tohto sveta. Znášal si umučenie v pokore a tichosti.
Modlil si sa za svojich prenasledovateľov, ktorí nevedeli, čo robia.
Zvíťazil si, ukrižovaný Pane. Po zmŕtvychvstaní si zasadol po pravici Otca.
Ó, Božský darca Ducha Svätého a Syn Nepoškvrnenej Márie, vyvolenej Bohom!
Sestre Faustíne si povedal, že lúče vychádzajúce z tvojho srdca, krv, ktorá bola tebou vyliata, čiže život duší a voda, sú ich ospravedlnením.
Udeľ nám svoju lásku.
Ježišu, cesta a brána spásy, požehnaj svoju Cirkev. Požehnaj nástupcu sv.Petra a celý Boží ľud.
Priveď do svojho ovčinca aj tých, ktorí ťa nechcú spoznať. Obývaj naše srdcia, utužuj v nás vieru a lásku. Napĺňaj milosťou a pokojom naše rodiny, aby žiarili tvojím svetlom a príkladným životom.
Ospravedlňujeme sa za ľahostajnosť voči tebe, prítomnom v Oltárnej sviatosti. Za urážky Boha a najsvätejšej Panny Márie, za nedostatok nábožnosti a horúcej viery, za rozpad manželstiev, za ľahostajnosť rodičov a dospelých voči kresťanskej výchove detí a mládeže. Ospravedlňujeme sa za hriechy opilstva, za nemravnosti, za nedostatok úcty k životu a za všetko, čo odporuje tvojim prikázaniam.
Pomôž nám, aby sme mohli prinášať lásku tam, kde je nenávisť. Jednotu, kde vládne nejednotnosť, závislosť, zúfalosť a smútok. Vyrovnávaj cesty dnešného ťažkého sveta. Obdaruj ho milosrdnestvom! Vrúcne ťa prosíme, zabúdaj na naše hriechy.
Ježišu, láskavý pre hriešnikov, Opora slabých, Tešiteľ trpiacich, Spravodlivosť ukrivdených, Žriedlo svätosti- ukáž nám svoje milosrdenstvo!
Ježišu, Vykupiteľ človeka- nauč nás tvojej láske a milosrdenstvu!

 

Chvála a sláva patrí tebe,
Ježišu najmilší.
Svetlom si mi v tme,
tvoja láska nech vo mne blčí.
Cestu ukazuješ poblúdeným,
veď ty sám si cestou,
milosrdenstvo preukazuješ skrúšeným,
Pane, ostávaj vždy so mnou.
Lebo ty si dokonalá Láska,
väčšej vo svete niet,
lebo, Pane, ty a tvoja láska
výkúpili ste tento svet.