Pastorácia povolaní na Slovensku

 

mohlo by ťa zaujímať:

 

 

 

Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu. Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: "Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu."   - Mt 9,35-38 -

 

Modlitba má silu meniť tento svet, našu Cirkev a tvoj život. Modlitba odkrýva cestu hľadajúcim. Modlitba je najúčinnejším nástrojom pastorácie povolaní.

Preto na našej stránke zbierame modlitby za nové povolania, modlitby hľadajúcich, nerozhodných, mladých na ceste za svojím duchovným povolaním.

 

 

Naša zbierka modlitieb:

 

Drahý Ježišu,
odpusť mne,
odlúčenej duši, ktorá sa ťa zriekla,
pretože som bol slepý.
Prepáč mi, že som zamenil tvoju lásku za bezcenné veci,
ktoré nič neznamenajú.
Pomôž mi nájsť odvahu kráčať po tvojom boku,
prijať s vďačnosťou tvoju lásku a milosrdenstvo.
Pomôž mi zostať blízko tvojmu Najsvätejšiemu Srdcu
a už nikdy viac sa od Teba nevzdialiť.
Amen

    Pane Ježišu,
ty si povolával, koho si chcel;
volaj mnohých z nás, aby sme pracovali pre teba a s tebou. 
Ty si svojím slovom osvietil tých, ktorých si povolal;
osvecuj nás darom viery v teba.
Ty si ich chránil v ťažkostiach;
pomáhaj mladým premáhať ťažkosti dneška. 
A keď pozveš niekoho z nás, aby sa celý zasvätil tebe,
nech tvoja láska zahrieva toto povolanie
od jeho zrodu a
dáva mu vzrast a vytrvalosť až do konca.
Amen

 

Ján Pavol II

Otče náš, ktorý voláš všetkých pokrstených,
aby zatiahli na hlbinu
a neustále nás pozývaš potešovať svoj ľud.
Pozri sa do očí každej jednej,
ktorú si si vyvolil a povedz jej:
„Tebe hovorím, potešuj môj ľud.“

Pane Ježišu Kriste, pozri sa s láskou na nové generácie,
ktoré hľadajú s nádejou svoju vlastnú cestu.
Vlož do srdca mnohých mladých schopnoť počúvať,
odvahu odpovedať , odhodlanie milovať,
túžbu kráčať a budovať tvoje kráľovstvo.

Daj, aby sme všetci, ktorých voláš zasvätiť svoj život
ako Sestry Útechy alebo laici veľkej Rodiny Útechy,
počúvali tvoj hlas a mohli plniť tvoju vôľu.

Duchu Svätý, pomáhaj nám svojou milosťou,
aby sme počas tohto roku povolaní mohli
znovu objaviť, sláviť, zdieľať sa
a svedčiť o kráse nášho povolania.

Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen


                   Modlitba sestier Panny Márie Útechy na ich Rok povolaní 2014Svätý Jozef Kopertinský,
priateľ študentov a zástanca tých, čo skladajú skúšky,
prichádzam, aby som ťa poprosil o pomoc v mojom štúdiu.
Ty poznáš zo svojej vlastnej skúsenosti,
aký veľký nepokoj doprevádza štúdijné úsilie a ako je jednoduché stratiť orientáciu v množstve intelektuálnych otázok alebo sa nechať znechutiť.
Ty, ktorý si bol v štúdiu pri skúškach Bohom zázračne podporovaný,
aby si bol pripustený ku kňazskému svedectvu,
vypros u Boha svetlo pre môj rozum a silu pre moju vôľu.
Ty, ktorý si konkrétnym spôsobom zakúsil materskú pomoc Panny Márie, Matky Múdrosti,
pros ju za mňa, aby som mohol šťastne prekonať všetky štúdijné ťažkosti. Svoju dôveru v Tvoj príhovor spájam s pevným rozhodnutím
žiť ako človek skutočne veriaci.
Amen.

1. Aby sa tvoje sväté meno v našej farnosti, v našich rodinách, v našej krajine svätilo. Pane, daj nám kňazov, daj nám svätých kňazov a učiň nás prístupnými ich náukam.

2. Aby tvoje kráľovstvo prišlo do našich sŕdc a do sŕdc našich detí. Pane...

3. Aby sa na tvojom oltári každý deň konala svätá obeta na zadosťučinenie za naše hriechy a za potechu našich zomrelých. Pane...

4. Aby si nám odpustil hriechy, dal život našim dušiam a pokoj našim srdciam. Pane...

5. Aby si svätou Oltárnou sviatosťou osviežil naše duše, vysilené každodenným zápasom života. Pane...

pokračovanie...

Keď sa utiekame k tebe, Božia Matka,
ktorá si nám darovala Ježiša-požehnaný plod tvojho najčistejšieho lona,
Slovo, ktoré sa stalo telom, Vykupiteľa sveta,
osobitne sladko nám znie jeho slovo, ktoré adresoval tebe
a ktorým ťa urobil našou Matkou:
"Žena, hľa tvoj syn!"...Preto, Matka, podobne ako apoštol Ján
aj my ťa chceme vziať do nášho domu,
aby sme sa od teba učili pripodobniť sa tvojmu Synovi.
Žena, hľa tvoje deti!
Sme tu pred tebou,
aby sme tvojej materinskej starostlivosti zverili
samých seba, Cirkev, celý svet.
Vypros nám u svojho milovaného Syna,
aby nás štedro obdaroval Duchom Svätým,
Duchom pravdy, ktorý je prameňom života.
Prijmi ho pre nás a s nami
ako v prvotnej jeruzalemskej komunite
zídenej v deň Turíc.
Nech Duch otvorí srdcia spravodlivosti a láske,
nech osoby a národy vedie k vzájomnému porozumeniu
a pevnej túžbe po mieri.
Zverujeme ti všetkých ľudí, počnúc najslabšími:
deti, ktoré ešte neprišli na svet,
i tie, ktoré sa narodili v chudobných a bolestných podmienkach;
mladých, ktorí hľadajú zmysel;
ľudí, ktorí sú bez práce,
aj tých, ktorí trpia hladom a chorobou.
Zverujeme ti zadĺžené rodiny,
starých ľudí, o ktorých sa nik nestará,
i tých, čo sú opustení a bez nádeje.
Ó Matka, ty poznáš bolesti a nádeje Cirkvi a sveta;
pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach,
ktoré život nadelil každému,
a daj, aby vďaka úsiliu všetkých nezvíťazila tma nad svetlom.
Tebe, Zornica spásy, odovzdávame našu cestu do nového tisícročia,
aby pod tvojím vedením
všetci objavili Krista, Svetlo sveta a jediného Spasiteľa,
ktorý s Otcom i Duchom Svätým kraľuje na veky vekov.
Amen.


V Ríme 8. októbra 2000
JÁN PAVOL II.

 

Pán života,
vezmi za ruku chorých ľudí a udeľ im svoju pomoc
vo chvíľach skúšok, posilni ich
v ťažkostiach a bolestiach.
Odmeň ich svojou radosťou
za prijaté utrpenie z lásky k bratom,
s úplným primknutím ku spasiteľnému krížu.
Daj, aby sa ich modlitba
a prijaté utrpenie stali žriedlom
nových povolaní do Cirkvi.
Amen.

Dožič mi, najdobrotivejší Ježišu, svojej milosti, aby so mnou bola, so mnou pracovala a so mnou zotrvala až do konca. Daj, aby som vždy túžil len po tom a chcel len to, čo ti je príjemnejšie a čo sa ti väčšmi páči. Tvoja vôľa nech je i mojou, moja vôľa nech sa riadi vždy tvojou a nech sa s ňou zhoduje stále viac. Daj aby som chcel to, čo ty chceš, a aby som nežiadal to, čo ty nechceš.
Daj aby som odumrel všetkému na svete! Aby som bol rád, keď som na tomto svete opovrhnutý a neznámy. Daj aby som ponad všetky túžby spočinul iba v tebe a len v tebe upokojil svoje srdce. Ty si pravý pokoj srdca, ty si jediný pravý odpočinok, okrem teba je všetko plné ťažkostí a nepokoja. V tomto pokoji, v ňom jedine: teda v tebe, zvrchovanom a večnom dobre, usnem a budem odpočívať.
Amen.

Pane Ježišu,
dnes večer by som chcel s tebou hovoriť
a vziať si za svoj onen vnútorný postoj
a dôverujúcu odovzdanosť
tej mladej ženy,
ktorá pred dvetisíc rokmi
povedala svoje „áno“ Bohu Otcovi,
ktorý ju vybral, aby sa stala tvojou matkou.

Pane, ešte nie som taký,
akým by si ma chcel mať.
Niekedy nerozumiem, čo sa vo mne odohráva
a nedokážem celkom pochopiť ani sám seba.
Ale s tvojou pomocou
som pripravený nasledovať ťa.

Ako ona,
ako mladučká Mária,
chcem ti s vierou povedať:
„Nech sa mi stane
podľa tvojho slova!“
Amen

Ježišu, ty si povedal
svojím prvým učeníkom:
"Poďte za mnou!"
a oni sa stali tvojimi apoštolmi vo svete.
Veď ma v tieto dni,
keď sa snažím rozoznať
tvoje volanie v mojom živote.
Osvieť moje vnútro,
aby som sa lepšie poznal
a mal odvahu odpovedať ti
z hĺbky môjho srdca.
Podopieraj moje kroky na tejto ceste,
ktorá možno vedie k životu zasvätenému misiám.
Pomôž mi modliť sa
a načúvať pozorne tvojmu hlasu.
Amen

Z  modlitieb misionárov verbistov