Pastorácia povolaní na Slovensku

 

mohlo by ťa zaujímať:

 

 

 

Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu. Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: "Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu."   - Mt 9,35-38 -

 

Modlitba má silu meniť tento svet, našu Cirkev a tvoj život. Modlitba odkrýva cestu hľadajúcim. Modlitba je najúčinnejším nástrojom pastorácie povolaní.

Preto na našej stránke zbierame modlitby za nové povolania, modlitby hľadajúcich, nerozhodných, mladých na ceste za svojím duchovným povolaním.

 

 

Naša zbierka modlitieb:

Pane Ježišu Kriste,
ty si položil život za spásu ľudí
a stal si sa Večným kňazom.

Prosíme ťa za tých,
ktorí sa pripravujú na kňazstvo a rehoľný život.
Udeľuj im aj naďalej svoju milosť,
vzdiaľ od nich všetky pokušenia
a posilňuj ich vo svätosti,
aby ochotne a oddane poznávali teba,
a tak sa pripravovali
na dôstojnú službu v tvojej Cirkvi.

Ukáž im zmysel a hodnotu povolania,
aby ťa sami čoraz viac milovali
a zjednocovali sa s tebou.
Zvláštnym spôsobom ti zverujeme
seminaristov a rehoľníkov z našej diecézy.
Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen.

Bože, ty si prikázal svojim učeníkom,
ktorí sa modlili a postili,
aby vyčlenili Šavla a Barnabáša na dielo,
ku ktorému si ich povolal.

Prejav aj dnes svoju prítomnosť v Cirkvi,
ktorá sa modlí.
Ty, ktorý poznáš všetky srdcia,
ukáž, ktorých si si vyvolil k službe.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Pýtaš sa ma, čím by som chcel byť.
Často som o tom premýšľal.
Neviem.
Prichádza mi na myseľ to i ono.
Ale, Pane, chcem byť s tebou.
Pýtaš sa ma, čím by som chcel byť?
Povedz mi, čím chceš,
aby som sa stal...

Voláš ma.
Vôbec nechápem, prečo to robíš,
ale - chceš ma.
Nepoznám tvoje zámery, ani tvoje cesty,
ale ty poznáš moju cestu.
Chceš ma.
Ďakujem ti, Pane.
Amen.

Všemohúci, večný Bože,
ty si mňa a mojich bratov a sestry
stvoril pre seba, aby sme ťa poznali,
aby sme ťa milovali,
aby sme ti slúžili
a raz prišli k tebe.
Všetky veci na zemi
si dal nám ľuďom,
aby nám pomáhali dosiahnuť cieľ,
pre ktorý sme boli stvorení.

Daj, aby som jasne spoznal a vybral si to,
čo ma privedie k tebe,
a aby som odmietal to,
čo ma od teba vzďaľuje.

Daj mi svojho Svätého Ducha,
aby som túžil iba po tom a vybral si len to,
čo ma priblíži k cieľu,
pre ktorý som bol stvorený.

Amen.

(podľa sv. Ignáca z Loyoly)


Bože, náš Otec, tvoje stvorenie je úžasné. Z tvojej ruky pochádza všetko stvorené. Aj mňa si povolal k životu, dal si mi životnú úlohu, poverenie, ktoré nemôže naplniť nikto iný. Mám poslanie pre svoj život. Možno toto svoje pozemské poslanie dostatočne a jasne nerozoznávam, raz mi však bude úplne jasné. Nebol som povolaný do života, aby som bol neužitočný a zbytočný. Som ohnivkom dlhej reťaze, mostu medzi ľuďmi a generáciami.
Pane, Bože, bolo mi zverené to najlepšie: napĺňať tvoje dielo, prinášať pokoj, konať dobro, slúžiť pravde, žiť tvoje slovo, kdekoľvek som, kdekoľvek budem.
Amen. 

(Modlitba z Fidži)

Pane Ježišu Kriste, spasiteľ sveta,
večný pastier, vrúcne ťa prosíme:
neopusť svoje stádo v trápení,
ale vzbuď v ňom ducha,
ktorého si štedro vylial na apoštolov.
Volaj čím viacerých
do kňazského a rehoľného stavu,
aby sa rozmnožil počet robotníkov tvojej Cirkvi.
A tých, ktorých si si vyvolil,
nech rozohňuje horlivosť
za tvoju česť a spásu sveta.
Tvoja milosť nech ich posväcuje
a tvoj duch nech ich posilňuje
vo všetkých protivenstvách.
Pane Ježišu,
daj nám kňazov a rehoľníkov podľa tvojho Srdca.

Amen.

     Matka ustavičnej pomoci, potrebujem tvoju pomoc. Viem, že v pozemskom živote musím slúžiť tvojmu synovi Ježišovi, lebo všetko, čo som a čo mám, mám od neho. Všetky moje telesné i duševné schopnosti musia teda smerovať k nemu.
     Drahá Matka, v akom povolaní mám slúžiť Bohu? Matka moja, ja to neviem, ale ty to vieš. Preto sa vo svojej bezradnosti obraciam na teba. Osvieť mi rozum, aby som poznal Božiu vôľu. Bolo by pre mňa nešťastím, keby som sa chcel rozhodovať bez teba a bez Ježiša. Nie, nechcem si voliť povolanie len pre pozemské výhody, ani preto, aby som mohol uspokojovať svoje vášne. To by mi bolo osudné, lebo by som mohol stratiť svoje večné šťastie.
     S celou vážnosťou chcem skúmať, aký plán má so mnou Boh, kde ma chce mať on. Matka moja, pomáhaj mi poznať jeho najsvätejšiu vôľu.
     Pýtam sa sám seba: Čím by som chcel byť, keď budem stáť pred bránou večnosti? Ako by som sa chcel predstaviť Ježišovi? Kam ma dnes volá tvoj Syn? Moja drahá Matka, povedz mi to! Osvieť i môjho spovedníka, aby mi mohol pomôcť nájsť správnu cestu.
     A keď ju spoznám, daj mi silu, aby som po nej šiel v tvojom duchu, aby som dôsledne spĺňal Božiu vôľu, prijímal na seba kríž a vytrvalo premáhal všetky prekážky na tejto ceste.
     Matka moja, daj, aby sa aj vôľa mojich rodičov zhodovala s Božou vôľou.
     A keď sa budem musieť od nich odlúčiť, ty im nahrádzaj mňa. Tebe, Matka, ich odporúčam, ty ich potešuj!
     Vyslyš ma, moja drahá Matka! Potom sa budem smieť pokojne pozerať do svojej časnej i večnej budúcnosti a očakávať, že ťa budem v nebi večne milovať. Milovať teba a Ježiša, tvojho Božského Syna.

     Amen.

Pane Ježišu Kriste,
ty si položil život za spásu ľudí
a stal si sa Večným kňazom.
Prosíme ťa za tých,
ktorí sa pripravujú na kňazstvo a rehoľný život.
Udeľuj im aj naďalej svoju milosť,
vzdiaľ od nich všetky pokušenia
a posilňuj ich vo svätosti,
aby ochotne a oddane poznávali teba
a tak sa pripravovali
na dôstojnú službu v tvojej Cirkvi.
Ukáž im zmysel a hodnotu povolania,
aby ťa sami čoraz viac milovali
a zjednocovali sa s tebou.
Zvláštnym spôsobom ti zverujeme
seminaristov a rehoľníkov z našej diecézy.
Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Otče, daj aby sa medzi kresťanmi
zrodili mnohé sväté povolania na kňazstvo,
ktoré budú udržiavať živú vieru
a uchovajú vďačnú spomienku na tvojho Syna Ježiša
prostredníctvom ohlasovania jeho slova
a vysluhovania sviatostí,
ktorými neustále obnovuješ svojich veriacich.
Daj nám svätých služobníkov tvojho oltára,
aby sme boli pozornými a horlivými strážcami Eucharistie,
sviatosti najvyššieho Kristovho daru
na spásu sveta.

Povolaj služobníkov tvojho milosrdenstva,
ktorí prostredníctvom sviatosti zmierenia
budú rozširovať radosť z tvojho odpustenia.
Učiň, Otče, aby Cirkev s radosťou prijala
mnohé vnuknutia od Ducha tvojho Syna,
a ochotne sa riadila jeho usmerneniami,
starala sa o povolania do kňazskej služby
a rehoľného života.

Pomáhaj biskupom, kňazom, diakonom,
zasväteným osobám a všetkým pokrsteným v Kristovi,
aby verne plnili svoje poslanie
v službe evanjeliu.
O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.

Amen.

Mária, Kráľovná apoštolov, oroduj za nás!