Pastorácia povolaní na Slovensku

 

mohlo by ťa zaujímať:

 

 

 

Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu. Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: "Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu."   - Mt 9,35-38 -

 

Modlitba má silu meniť tento svet, našu Cirkev a tvoj život. Modlitba odkrýva cestu hľadajúcim. Modlitba je najúčinnejším nástrojom pastorácie povolaní.

Preto na našej stránke zbierame modlitby za nové povolania, modlitby hľadajúcich, nerozhodných, mladých na ceste za svojím duchovným povolaním.

 

 

Naša zbierka modlitieb:

Pane Ježišu, prosíme Ťa, aby si povolal tých, ktorých máš povolať.
Aby si rozoslal tých, ktorých máš rozoslať,
aby pracovali pre Cirkev v Tvojej spoločnosti.
My sme neužitoční, viac ako si to môžeme myslieť.
Preto dovŕš to, čo máš pripravené, napriek tomu, že my to môžeme prekaziť,
že tomu môžeme zabrániť, ba dokonca pokaziť,
a to našou slabosťou, našou nevedomosťou, našou nedbalosťou, naším hriechom.
Amen.

Zjednotení s mladými celého sveta
dvíhame svoju modlitbu
k Pánovi žatvy,
aby znásobil počet
ohlasovateľov Evanjelia,
s istotou,
že vypočuje našu modlitbu,
ktorú nám Ježiš prikázal modliť sa.
Bože, náš Otec,
zverujeme Ti mladých
celého sveta,
s ich problémami,
túžbami a nádejami.
Obráť k nim svoj pohľad
a urob ich nositeľmi
a staviteľmi civilizácie lásky.
Volaj ich k nasledovaniu
Ježiša, Tvojho Syna.
Urob ich schopnými pochopiť,
že stojí za to
obetovať svoj život pre Teba
a za ľudstvo.
Daj im veľkodušnosť,
aby rýchlo a bez váhania
odpovedali na Tvoje volanie.
Daj, aby spoznali, že povolanie,
ktoré im dávaš,
je vždy aktuálne a veľmi potrebné.
Amen.

Mária, pokorná služobnica Najvyššieho,
Syn, ktorého si zrodila, ťa urobil služobnicou ľudstva.
Tvoj život bol pokornou a obetavou službou:
stala si sa služobnicou Slova,
keď ti anjel oznámil Boží plán spásy.
Stala si sa služobnicou Syna,
keď si mu darovala život a zostala si otvorená jeho tajomstvu.
Stala si sa služobnicou vykúpenia,
keď si odvážne stála pod krížom,
bok po boku trpiacemu Služobníkovi a Baránkovi,
ktorý sa obetoval z lásky k nám.
V deň Turíc si sa stala služobnicou Cirkvi
a svojím orodovaním ju neprestajne prebúdzaš k životu
v každom veriacom aj v týchto našich ťažkých a nepokojných časoch.
K tebe, mladá dcéra Izraela,
ktorá si zoči-voči povolaniu od Večného poznala zmätok mladého srdca,
s dôverou hľadia mladí tretieho tisícročia.
Urob ich schopnými prijať pozvanie tvojho Syna
obetovať celý svoj život na Božiu slávu.
Daj, nech pochopia, že služba Bohu napĺňa srdce,
že iba v službe Bohu a jeho kráľovstvu
dosiahnu naplnenie toho, čo Boh pre nich naplánoval,
a v nej sa ich život stane oslavným hymnom na Najsvätejšiu Trojicu.
Amen.

Vo Vatikáne 16. októbra 2002

JÁN PAVOL II.

Pane, ty si vložil
do našich rúk budovanie sveta
a zveľaďovanie tvojej Cirkvi.
Zveril si nám ohlasovanie
tvojho Evanjelia
a čakáš na nás v chudobných,
trpiacich a opustených,
a vo všetkých
našich bratoch a sestrách.
Pred nami sa otvárajú
mnohé cesty
a ozývajú sa mnohé hlasy,
ktoré by nás mohli pomýliť.
Medzi tým všetkým
je tvoje volanie
tak silné a príjemné
a neobmedzuje v ničom našu slobodu.
Nedovoľ, aby osoby,
idey a okolnosti prekazili
alebo zneškodnili
naše pevné rozhodnutia.
Urob, aby naša zodpovednosť
stále rástla a chráň našu slobodu,
aby sa každý jeden z nás
odovzdal slobodne a s láskou
službe Bohu a blížnemu až do konca.
Amen.

Pane Ježišu,
prosím ťa o svetlo,
o múdrosť a silu,
aby som si správne zvolil
cestu môjho života.
Nech sa môj život premení
na pieseň spievanú
na tvoju chválu.
Amen.

V rozkvete mladosti
prichádzam k tebe Pane.
Chcem rozhodne kráčať chodníkom,
ktorý si mi ty vyznačil,
aby môj život bol naplnený.
Nech ma neunaví horúčosť leta,
ani mráz zimy.
Nech moje kroky nezídu
zo správnej cesty.
Ty si môj spoločník na ceste.
Budeme kráčať spoločne
a spolu sa budeme deliť
o chlieb priateľstva.
Naučíš ma, ako sa deliť
o tento chlieb s mojimi bratmi.
Posilni moju vôľu,
Aby som sa vedel
vzoprieť vetru nezriadenosti
a vždy ťa nasledoval
v pravde a radosti. Amen.