Pastorácia povolaní na Slovensku

Návštevníci našej stránky

Dnes:25
Tento týždeň:265

Práve je tu on-line 11 návštevníkov a nik z nášho tímu.Karmelitánsko-tereziánska únia Tereziánsky Karmel

 Podrobnosti o nás nájdeš tu:

 

Karmelitánska rodina má svoje korene v dosť ďalekej minulosti a svoje meno má od pôvodného miesta, hory
Karmel v Izraeli. Je to jediný rehoľný rád, ktorý vznikol vo Svätej zemi, na hore proroka Eliáša a ktorý bol zasvätený
Panne Márii Karmelskej. Práve tieto dve postavy - postava svätého Eliáša a Panny Márie, boli počiatkom povolania prvých karmelitánov. Prorok ich vedie k neustálemu hľadaniu Boha a k túžbe učiť ľudí pozerať „hore”. Od Panny Márie preberajú ochotu k načúvaniu každého Božieho slova a hlbokú nazaretskú spiritualitu; ich povolaním je kontemplácia.

Karmelitánsky rád, ktorého vznik datujeme do 12. storočia, sa rýchle rozšíril do celej Európy. Po období dekadencie počas renesancie nabral nový rozlet v 16. storočí so sv. Teréziou z Avily a sv. Jánom z Kríža. Terézia dáva vznik úplne kontemplatívnej forme ženskej vetvy. Chce, aby sa jej sestry obetovali a modlili sa za svet, ktorý horí, a aby podporovali misionárov, ktorí bojujú v prvej línii. Onedlho vzniká aj mužská vetva tereziánskeho Karmelu, alebo „bosí”, ktorí sa stávajú apoštolmi a misionármi aj v najvzdialenejších častiach sveta. Obidve vetvy majú jeden cieľ: hľadať Boha v modlitbe a svedčiť o ňom všetkým ako o Otcovi a priateľovi. Svätá Terézia ich učila, že modlitba nie je nič iné ako zotrvávanie v prítomnosti Boha,
o ktorom vieme, že nás miluje a chce len naše dobro. Širšia rodina Počas mnohých rokov sa karmelitánska rodina obohacuje o nové formy života, ktoré zdieľajú ten istý ideál. Nové rodiny mali pečať rehoľného života, no vznikali aj sekulárne inštitúty. S nimi schádza kontemplá cia úplne „z hory”, aby naplnila cesty ľudí a aby posvätila spoločnosť znútra. Karmelitánsko-tereziánska únia je jednou z týchto inštitútov.

Karmelitánsko-tereziánska únia vznikla v r. 1947 pri sanktuáriu Panny Márie Karmelskej v Capannori pri Lucce (Taliansko) z inšpirácie karmelitánskeho pátra Luigiho od Nepoškvrnenej Panny Márie (1911 -1983). Prvá myšlienka sa mu zrodila v srdci z konštatovania, že by ich materinsky sprevádzali na ich ceste zasväteného života tak, ako bola Mária vedľa Krista. Bolo nevyhnutné, aby okrem iného, žili podľa karmelitánskeho ideálu a aby s entuziazmom spolupracovali na jeho šírení svojím životom vo svete stále nepokojnom, ale hladnom po Absolútne. Formy prináležitosti a rozšírenie Od svojho generálneho zhromaždenia v r. 1969 inštitút ponúka dve formy prináležitosti: ako zasvätené a ako pričlenené (aderentné). Zasvätené členky sú zasvätenými osobami v plnom rozsahu, či sa už dávajú úplne k dispozícii iniciatívam inštitútu alebo si volia život s rovnakými ideálmi, ale tam, kde žijú, vo svojej profesii. Aderentné - pričlenené sú tie, ktoré žijú svoje kresťanské povolanie v duchu inštitútu bez záväzkov formálneho zasvätenia (vydaté, vdovy a slobodné, orientované viac-menej k manželstvu). Uvedomujúc si stále viac svoje povolanie v Cirkvi a vo svete sa inštitút - aj keď v menšom rozsahu - rozšíril do rôznych oblastí Talianska a je zastúpený aj na Malte, na Slovensku a v írsku. Novými konštitúciami, schválenými Cirkvou v r. 1985, sa inštitút prezentuje ako verný pôvodným snahám a zároveň ako otvorený smeru, ktorý mu Duch Svätý ukazuje prostredníctvom rôznych udalostí a skrze slová Magistéria Cirkvi, aby tak rástla a rozvíjala sa vždy viac podľa božích zámerov a pre dobro spoločnosti.

Sestra Karmelitánsko-tereziánskej únie sa stáva Ježišovou učeníčkou, podieľajúc sa na evanjeliových radách prostredníctvom troch sľubov, avšak nie v kláštore, ale v zamestnaní, v ktorom sa nachádza a v bežných spoločenských udalostiach. Tým, že užíva vlastné dobrá skromne, chce byť chudobná s chudobným Kristom. Vo svojom povolaní sa chce pripodobniť Kristovi aj poslušnosťou Bohu Otcovi.Povolaná k duchovnému materstvu, volí si život čistoty, aby bola úplne otvorená pre bratov a sestry.